Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Internetového obchodu https://www.dekoracedochalupy.cz

 1. Základní ustanovení
  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „​obchodní podmínky​”) obchodní společnosti ​Šárka Gajdošová, se sídlem ​
  Svatá Kateřina ev.č. 10, 348 06, Rozvadov, identifikační číslo:​ 11771879, DIČ: ​, (dále jen„​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751
  odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „​občanský zákoník​“).
  1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
  smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
  internetového obchodu na adrese https://www.dekoracedochalupy.cz​ ​(dále „​jen internetový obchod​”).
  1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou
  jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.
  1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou
  osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu
  povolání.
  1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
  zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího,
  konkrétně na https://www.dekoracedochalupy.cz​ v Obchodních podmínách​ s vyznačením data nabytí účinností nových
  podmínek a možností náhledu znění předchozích.
  Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z
  tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

 2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
  2.1​ ​Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě ​https://www.dekoracedochalupy.cz​,​ není nabídkou k uzavření
  smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2.2 Ceny zboží jsou uvedeny​ včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a
  balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém
  obchodě https://www.dekoracedochalupy.cz.
  2.3 Internetový obchod ​https://www.dekoracedochalupy.cz​ ​také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech
  spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.
  2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky
  prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků
  přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.
  2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do
  objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.
  2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady
  na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.
  2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:
  • a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka „Přidat do košíku​”,
  ​prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě
  ​https://www.dekoracedochalupy.cz
  • b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka ​„​Přidat do košíku”,​ ​bez
  nutnosti zákaznického účtu a registrace.
  2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko ​„​Objednat​”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou
  prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a
  svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „​Objednat​” souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
  2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.
  2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu
  prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového
  obchodu ​https://www.dekoracedochalupy.cz​, ​kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní
  smlouvy.
  2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících
  údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.
  2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k
  uzavření kupní smlouvy.
  2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení
  objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.
  2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev
  způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu
  kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou,
  bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).
  2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod
  https://www.dekoracedochalupy.cz

 3. Cena
  3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v
  internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 4540731013/0800​, vedený u společnosti Česká spořitelna.
  3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li
  uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě
  bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na
  bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.
  3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou
  obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.
  3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O
  možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.
  3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu
  na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně
  prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.

 4. Dodání zboží
  4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení
  vydaném prodávajícím.
  4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží
  a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na
  vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.
  4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo
  samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V
  případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.
  4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené.
  Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.
  4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:
  • Prostřednictvím společnosti(í):​ Česká pošta, PPL​
  • Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
  4.6 ​Osobní odběr není zpoplatněn.
  4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do ​14 ​pracovních dnů.
  4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen zboží vyzvednout do​ dnů.
  Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo
  telefonickým hovorem.

 5. Zákaznický účet
  5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě ​https://www.dekoracedochalupy.cz​, může získat přístup do
  uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání
  zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.
  5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě
  změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit
  prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.
  5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto
  údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu
  https://www.dekoracedochalupy.cz​ uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.
  5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
  5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá
  prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných
  obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://www.dekoracedochalupy.cz.
  5.6 Provozovatel webu ​https://www.dekoracedochalupy.cz​ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to
  zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

 6. Odstoupení od kupní smlouvy
  6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od
  smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může
  dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního
  trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného
  provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem
  spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v
  takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující
  oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
  6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu,
  lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).
  6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části,
  nebo zboží objednávky).
  6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní
  prostředky kupujícímu do ​14 dnů ​od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,
  než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.
  6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být
  znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu.
  6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět
  prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka
  je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím
  nedohodne jinak.
  6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek
  prodávajícímu vrátit.
  6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na ​doručovací​ adresu uvedenou v těchto obchodních
  podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: sarkaHofmanova@seznam.cz​. ​Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od
  kupní smlouvy kupujícímu.
  6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto
  všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu zasílám současně s potvrzením
  objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese​ https://www.dekoracedochalupy.cz.
  6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika
  případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti
  zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.
  6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od
  kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

 7. Práva z vadného plnění
  7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 zákona č.
  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy
  kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
  které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
  smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.
  7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu
  právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu
  poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
  7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího
  právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstranění vady opravou věci
  • odstoupení od smlouvy.
  7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:
  • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
  • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
  • při větším počtu vad (3 a více vad).
  7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
  oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li
  kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí,
  nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba
  nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
  7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.
  7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh
  zboží umožňuje.
  7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.
  7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.
  Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na
  obalu.
  7.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 8. Mimosoudní řešení sporu
  8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení
  spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní
  inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního
  řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce ​https://www.coi.cz/​ a
  https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.
  8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum
  Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a
  informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových
  stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/​a​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/​.

 9. Závěrečná ustanovení
  9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v
  případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího
  dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za
  nemožnost realizace objednávky.
  9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních
  podmínek.
  9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno
  právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 27.08.2021.

 10. Reklamační řád
  10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​
  https://www.dekoracedochalupy.cz​, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.
  Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou
  nepodnikatelem,který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.
  10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním
  zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě
  https://www.dekoracedochalupy.cz​, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím
  příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat.
  Prodávající/Provozovatel webu​https://www.dekoracedochalupy.cz ​eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí
  uvedeného pole.
  10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními
  podmínkami.
  10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.dekoracedochalupy.cz​ zejména daňovým
  dokladem vystaveným prodávajícím.
  10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.
  10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu,
  lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být
  prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).
  10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy
  kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
  které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
  smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  10.8 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží
  umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: ​Svatá Kateřina č.ev 10,Rozvadov 348 06.
  10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.
  10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí,
  nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).
  10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.
  10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo
  může od kupní smlouvy odstoupit.
  10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek
  prodávajícího.
  10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
  Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené
  na obalu.
  10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v
  případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z
  vadného plnění výrobce.
  10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své
  odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího,
  která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.
  Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
  Tento reklamační řád nabývá účinnosti ​1.09.2021
  Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: ​Svatá Kateřina č.ev 10,Rozvadov 348 06.

 11. Ochrana osobních údajů

  11.1 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 28. 8. 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany prodávajícího. jako Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při své činnosti pro kupujícího, a které mají charakter hospodářského, bankovního nebo obchodního tajemství a o skutečnostech, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména kupujícího.

  11.2 Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

  11.3 Nákupem v internetovém obchodě www.dekoracedochalupy.cz dáváte souhlas s tím, že prodávající může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.